Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W BRZEGU DOLNYM

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny  nr 2 w Brzegu Dolnym  z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 , 56-120 Brzeg Dolny; którego Dyrektorem jest
  Pani Katarzyna Barylak.

 

 1. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Pan Stanisław Rozwadowski oraz jego zastępca Piotr Leśniewicz. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
  iod.zs-p2@brzegdolny.pl

 

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i wydanych
  do niej aktów wykonawczych oraz statutu szkoły.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole w celu :
 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
 • Zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 pkt 1 a)
 • Przetwarzanie celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 pkt 1 b),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze

            Podstawa prawna jest uzależniona od podmiotu i kontekstu przetwarzania  danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w innym celu, aniżeli cel, do którego zostały zebrane, opierać się będzie wyłącznie na podstawie pisemnej zgody.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zakreślony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Pliki do pobrania