Koncepcja pracy przedszkola

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

19 września 2018

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018-2023

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

W BRZEGU DOLNYM

NA LATA 2018-2023

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 ).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r., poz.356).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611).
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658).

Koncepcja została zmodyfikowana z uwagi na objęcie funkcji dyrektora Przedszkola z dniem 1 września 2018r. przez Renatę Ilnicką.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 2 przedstawia przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie, ściśle związane ze środowiskiem lokalnym. Prezentuje wizję przedszkola jako sprawnie funkcjonującej placówki już w nowym obiekcie, dostosowanym do wymagań małych dzieci, zapewniającej bezpieczeństwo i bardzo dobre warunki dzieciom i pracownikom, wyposażonej w nowoczesne sprzęty oraz środki dydaktyczne, działającej w środowisku, współpracującej z rodzicami, innymi placówkami i władzami.

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzegu Dolnym mieści się przy ul. Mickiewicza 2A, zostało wybudowane w 2018 r. i oddane do użytku w sierpniu tego samego roku.

Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Dolny, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Priorytety działalności Przedszkola Samorządowego Nr 2 to:

 1. Zachęcanie i wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji, doskonaleniu form i metod pracy, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Włączanie personelu pomocniczego do pracy z dzieckiem i dla dziecka, podnoszenie jego świadomości z zakresu bezpieczeństwa, żywienia, a także pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.
 2. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Kreowanie atmosfery zapewniającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, wspieranie i ukierunkowywanie dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie deficytów rozwojowych, rozwijanie zdolności, pobudzanie zainteresowań, poszanowanie ich praw, zapewnienie dobrego przygotowania do wczesnej edukacji w szkole.
 3. Aktywna współpraca z rodzicami to realny wpływ rodziców na funkcjonowanie i rozwój przedszkola. Zintegrowanie działań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów. Pogłębianie współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych, ciekawych i aktywizujących form współpracy takich, jak.: dni otwarte w przedszkolu (w ramach realizacji programu adaptacyjnego dziecka do przedszkola), zajęcia pokazowe, warsztaty ( w ramach pedagogizacji rodziców), wspólne imprezy, uroczystości, festyny, konkursy rodzinne i inne. Podnoszenie świadomości rodziców jako partnerów w procesie edukacji swoich dzieci.
 4. Środowisko lokalne. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Udział w konkursach organizowanych przez inne placówki. Organizacja imprez w przedszkolu. Współpraca z przedszkolami, szkołami. Wspólne rady pedagogiczne nauczycieli. W celu objęcia dzieci i rodziców opieką psychologiczno-pedagogiczną i medyczną - aktywna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z pielęgniarką, stomatologiem, ratownikiem medycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom – współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Sądem Rodzinnym oraz innymi instytucjami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszej placówki w porozumieniu z rodzicami będzie tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego osobowości, indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji.

Misja przedszkola będzie realizowana w wyniku:

 • aktywnej i twórczej współpracy z rodzicami i wspieraniu rodziny w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem,
 • organizacji zajęć w celu wszechstronnego rozwoju dzieci ich zainteresowań i talentów,
 • kierowania się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi, takimi jak; prawda, dobro, piękno, przyjaźń,
 • dobrze wyposażonych sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki,
 • zatrudnienia kadry pedagogicznej z kwalifikacjami do edukacji przedszkolnej,
 • systematycznie doskonalącej się kadry dydaktycznej,
 • nowoczesnych metod nauczania,
 • monitorowania pracy przedszkola,
 • sprawnego zarządzania placówką oświatową

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 3. Placówka zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym ich świecie.
 4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, natomiast nauczyciele zapewniają każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i personel pomocniczy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
 6. W naszym przedszkolu jest kolorowo, wesoło i bajecznie. Doposażamy sale w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Plac zabaw systematycznie uzupełniany jest o nowe sprzęty i zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu oraz zachęca do zabawy.
 7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne, co wpływa na jego wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a wszyscy pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzegu Dolnym, realizując zadania związane z edukacją dzieci zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia roli ucznia. W naszej pracy kierujemy się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny oraz wysoką jakością świadczonych usług. W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, opracowaliśmy sylwetkę absolwenta. Dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu dostosowanemu do potencjału wychowanków, dziecko powinno posiadać umiejętności w zakresie funkcjonowania takich sfer, jak: fizyczna, emocjonalna, społeczna, poznawcza.

Sfera fizyczna

Dziecko:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,
 • naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Sfera emocjonalna

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • szanuje emocje swoje i innych osób;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Sfera społeczna

Dziecko:

 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.


Sfera poznawcza

Dziecko:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną;
 • słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;
 • chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu;
 • wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej;
 • aktywnie słucha muzyki;
 • wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 • posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
 • reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki;
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem;
 • zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
 • reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

ZADANIA PRZEDSTAWIONE W KONCEPCJI

Społeczność przedszkolną tworzą dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi. Całej społeczności przedszkolnej przyświeca nadrzędny cel, jakim jest dobro dziecka. Dlatego też sukces zrealizowania koncepcji wiążę się ze stworzeniem atmosfery zrozumienia, życzliwości, wzajemnego szacunku i wspierania w działaniach i dążeniach. Istotne jest, aby kadra pedagogiczna dbała o swój rozwój zawodowy, ustawicznie dokształcając się na różnych formach edukacyjnych ( konferencje, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty).                                  

PRZEDSZKOLE

 

L.p.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Rzetelna realizacja podstawy programowej nauczania przedszkolnego.

Realizacja programów innowacyjnych – opracowanych samodzielnie przez nauczycieli o różnorodnej tematyce.  Realizacja projektów, przedsięwzięć itp.

 

2018-2023

2.

Opracowanie Planu WDN dla nauczycieli.

Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, warsztatów, spotkań z pracownikami PPP oraz innymi specjalistami. Prowadzenie zajęć otwartych dla młodych nauczycieli oraz nauczycieli z innych placówek przedszkolnych na terenie miasta.

 

2018-2023

3.

Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu metod wspomagających

rozwój dzieci, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prawa oświatowego.

2018-2023

4.

Udział nauczycieli i personelu pomocniczego w szkoleniach z zakresu zaburzeń rozwojowych dzieci i niepełnosprawności (wycofanie, agresja, zespół Aspergera, spektrum Autyzmu i inne w miarę potrzeb).

2018-2023

5.

Pedagogizacja personelu pomocniczego podczas rozmów, zebrań, szkoleń. Aktywny udział personelu w życiu grupy.

2018-2023

5.

Pedagogizacja rodziców poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prowadzonych przez specjalistów.

2018-2023

7.

Stwarzanie dzieciom i personelowi bezpiecznych warunków zabawy i pracy. Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt. Wyposażenie kącików zainteresowań. Estetyczne zagospodarowanie hollu przedszkola (tablice informacyjne, wystawy tematyczne, prace dzieci).

 

2018-2023

8.

Udział personelu kuchennego ( intendent, kucharki) w szkoleniach na temat zdrowego żywienia małych dzieci (zwrócenie szczególnej uwagi na produkty alergotwórcze).

2018-2023

9.

Współpraca ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk studenckich w przedszkolu.

2018-2023

10.

Podejmowanie inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego poprzez akcje charytatywne.

2018-2023

                                                      

DZIECKO

Bardzo ważnym ogniwem społeczności przedszkolnej jest dziecko. To wokół niego toczy się całe przedszkolne życie. Kadra przedszkola dba o to, by było ono bezpieczne, szczęśliwe, żeby rozwijało swoje zdolności, rozbudzało zainteresowania. Konstytutywną formą działalności dziecka jest zabawa. Najwięcej umiejętności i wiadomości zdobywa dziecko podczas działania i bezpośrednich kontaktów. Przedszkole to miejsce radosnej zabawy, twórczej aktywności, optymistycznego myślenia i działania.

 

L.p.

Zadania

Termin realizacji

1.

Realizacja podstawy programowej. Przygotowanie dzieci do podjęcia zadań szkolnych. Aktywna współpraca ze szkołami. Śledzenie losów absolwentów.

2018-2023

2.

Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie- organizacja

spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do wybranych instytucji. Włączanie w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Rodzice czytają, opowiadają bajki.

2018-2023

3.

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego.

Realizacja autorskich projektów edukacyjnych: „Jestem już

przedszkolakiem”- adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola,

„Bezpieczne dziecko – szczęśliwy pies”,

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia na basenie dla dzieci 4-6 lat,

„Bezpieczny przedszkolak”.

Zaproponowanie do realizacji takich programów, jak:

- Edukacja Regionalna „Brzeg Dolny – to mój mały świat” (nauczyciele, specjaliści),

- „Gimnastyka buzi i języka” (nauczyciele, logopeda),

- Edukacja językowa „Angielski – bawi, uczy, fascynuje”(n-l j.angielskiego),

„Edukacja ekologiczna w przedszkolu – małymi kroczkami w świat natury”,

- Rozwój edukacji ruchowej- terapia tańcem (choreoterapia).

„Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej.

 

 

 

 

 

 

2018-2023

4.

„Mali artyści są wśród nas” – odkrywania, rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci. Organizacja kącików zainteresowań w salach zabaw w celu poszukiwania talentów i uzdolnień dzieci oraz stworzenia warunków do ich efektywnego rozwoju.

 

2018-2023

5.

Zachęcenie nauczycieli do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dzieci (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, bajka terapeutyczna i inne).

2018-2023

6.

Objęcie dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną (terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna)- wspieranie dzieci z dysfunkcjami oraz wybitnie uzdolnionych.

2018-2023

 

RODZICE

Rola rodziców w edukacji dziecka jest bardzo ważna  i wyraźnie wzrasta jej ranga. Podstawą dobrych relacji w środowisku przedszkolnym jest dialog pomiędzy wszystkimi osobami, które uczestniczą w jego życiu. Konwersacja z możliwością współdziałania i współdecydowania mocno angażuje rodziców w życie przedszkolne, zbliża ich nie tylko do dziecka, ale też do personelu, co pomaga jednotorowo wspierać dziecko w wychowywaniu.

L.p.

Zadania

Termin realizacji

1.

Zawarcie kontraktu z rodzicami w celu określenia wzajemnych

oczekiwań, zaproszenia do dialogu.

2018-2023

2.

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji  z rodziną (spotkania indywidualne, zajęcia otwarte, strona internetowa przedszkola).

2018-2023

3.

Aktywizacja i pedagogizacja rodziców poprzez różnorodne działania

(spotkania z psychologiem, pedagogiem, innymi specjalistami).

2018-2023

4.

Prezentacja przez rodziców swoich pasji, hobby i zainteresowań na forum grupy lub przedszkola. Zachęcenie rodziców do prowadzenia zajęć warsztatowych z dziećmi.

2018-2023

5.

 Czynny udział rodziców i dziadków w przygotowaniu i przebiegu imprez (andrzejki, mikołajki, festyn rodzinny), uroczystości (Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty).

2018-2023

6.

Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji  o rozwoju dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach.

2018-2023

7.

Kontynuacja akcji charytatywnych przy współudziale rodziców i planowanie nowych.

2018-2023

 

 ŚRODOWISKO LOKALNE

Najbliższym środowiskiem przedszkolaka jest jego rodzina, następnie przedszkole, osiedle, miasto. Jedną z podstawowych i ważnych funkcji publicznej placówki jest uspołecznianie, czyli wprowadzanie dziecka w życie społeczne. Nie bez znaczenia jest to, jak odbierana jest działalność przedszkola na terenie środowiska lokalnego. Uważam, że właściwa współpraca z szeroko pojętym środowiskiem, przedszkole może wiele zaproponować środowisku, jak również sporo od niego zyskać.

 

L.p.

Zadania

Termin realizacji

1.

Kontynuacja współpracy i utrzymywanie pozytywnych relacji z Organem Prowadzącym i Nadzorującym oraz Związkami Zawodowymi.

2018-2023

2.

Kontynuowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi organizowanie sytuacji edukacyjnych:

-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,

- Przedszkola w Brzegu Dolnym– wymiana doświadczeń zawodowych,

- Szkoły Podstawowe w Brzegu Dolnym,

- Komenda Policji,

- Straż pożarna,

- Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,

- Kompleks Hotelowo-Sportowy.

2018-2023

3.

Organizacja dni otwartych, kiermaszów, festynów.

2018-2023

4.

Organizowanie różnych konkursów dla miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

2018-2023

5.

Prezentacja osiągnięć dzieci na stronie internetowej, w telewizji i prasie miejskiej

2018-2023

6.

Nawiązanie kontaktu z Domem Opieki im. Świętej Jadwigi w Brzegu Dolnym oraz Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

2018-2023

7.

Nawiązanie kontaktu ze Schroniskiem dla Zwierząt „Tara” w Piskorzynie.

2018-2023

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Niezmiernie ważnym aspektem pracy przedszkola jest właściwe eksponowanie jego działań w środowisku lokalnym. Promowanie placówki, to nie tylko zamieszczania informacji o jej działaniach w lokalnych mediach. najważniejsza jest codzienność, dlatego też szczególną uwagę zwracamy na postawę wszystkich pracowników przedszkola, których obowiązkiem jest odnosić się do dzieci, ich rodziców i innych osób serdecznie i  kulturalnie. Kompetencje, kultura bycia obowiązuje całą kadrę przedszkola, ponieważ te cechy składają się na jego jakość i rozpoznawalność, która niewątpliwie przyczynia się do pozyskiwania sympatii w środowisku. Istotna jest też estetyka otoczenia i wygląd zewnętrzny budynku. Zadbamy o to, aby formy promocji były wciąż zmieniane, dostosowywane do nowo powstających potrzeb oraz aktualnej sytuacji placówki.

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Zadania w zakresie zarządzania i organizacji placówki:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 2. Motywowanie pracowników poprzez jawny i powszechnie akceptowany system oceny pracy i nagradzania. Częściowe finansowanie dokształcania.
 3. Wdrażanie i monitorowanie kontroli zarządczej; podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Współpraca z organami przedszkola, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców polegającą na wzajemnym uzupełnianiu się i wspieraniu.
 5. Współpraca z organem prowadzącym – Gminą Brzeg Dolny, realizacją zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miasta, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, przygotowywanie sprawozdań, udział w naradach i szkoleniach.
 6. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego- Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, udział w naradach, konferencjach.

 

SPOSÓB MIERZENIA I OCENY REALIZACJI KONCEPCJI

Monitorowanie podejmowanych działań. Stopień realizacji koncepcji, jej modyfikacje będą analizowane podczas spotkań Rad Pedagogicznych, w ramach ewaluacji wewnętrznej. Do oceny zamierzamy również zaprosić personel pomocniczy i rodziców.  Potwierdzeniem służącym ocenie stopnia realizacji koncepcji będą:

 1. Szczęśliwe dzieci i zadowoleni rodzice.
 2. Wyniki obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz stopień osiągnięcia gotowości szkolnej przez przedszkolaków.
 3. Zespołowe i indywidualne osiągnięcia przedszkolaków potwierdzone zdobytymi dyplomami, nagrodami, listami gratulacyjnymi.
 4. Losy absolwentów (notatki prasowe, wiadomości telewizyjne, kontakty indywidualne, wyniki ankiet).
 5. Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
 6. Efekty przyjętych do realizacji programów.
 7. Pozytywna opinia o przedszkolu w środowisku lokalnym.
 8. Wyniki kontroli organu prowadzącego i organu nadzoru.
 9. Satysfakcja pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Język angielski –Tomasz Twaróg

Zajęcia specjalistyczne – pedagog specjalny Joanna Rycman, Justyna Kopczyńska

Zajęcia logopedyczne – Barbara Ulatowska

Religia – s. Katarzyna Orłowska

Choreografia tańca – Irina Karpenko

Zajęcia artystyczne: teatr, koncerty muzyczne, seanse filmowe.

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 2 w Brzegu Dolnym i zatwierdziła ją Uchwałą nr 9/2018/2019 do realizacji na posiedzeniu w dniu 14.09.2018r. „Koncepcja pracy Przedszkola Nr 2 w Brzegu Dolnym na lata 2018-2023” została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu ...........r.